مرتبه
تاریخ : دوشنبه بیست و یکم تیر 1395
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺩاﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰا ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﭘﻮﻝ و ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻮ و ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ اﺯﺩﻭاﺝ ﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺮاﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻱ اﻳﻦ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﺭاﺑﻂﻤﻮﻥ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﺪ و اﺑﺮاﺯ اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻛﺮﺩ ﻣﻨﻢ اﺑﺮاﺯ اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻪ ﻗﻀﻴﻪ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ و ﺑﻌﺪ اﺯﻡ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻃﻠﺒﻴﺪ و ﺑﻌﺪ اﺯ ﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺗﻚ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺩاﺭﻩ? ﺗﻮﻱ اﻭﻥ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﻢ ﺩاﺭﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻔﺖ?
برای دیدن نظرات و شرکت در بحث اینجا کلیک کنید: فکر کنم دروعگو استبرچسب ها: صداقت در زندگی، دروغگو بودن همسر، دروغ در زندگی،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
<>
پاسخگو: تقی زاده